Elektroinstalační materiál Praha, Plzeň - Dabok s.r.o.

Velkoobchod s kabely, stykače, jističe, zásuvky

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ  PODMÍNKY

společnosti DABOK s.r.o.,

se sídlem Ke Kotlářce 8, 150 00  Praha 5, IČ 26167034

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují právní vztahy vzniklé při prodeji zboží mezi kupujícím a firmou DABOK s.r.o., IČ 26167034, DIČ CZ26167034, se sídlem Ke Kotlářce 8, 150 00 Praha 5, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76269, telefonní spojení +420 242 438 450, email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , jako prodávajícím.

Kupujícím je jakákoliv fyzická či právnická osoba, se kterou prodávající uzavřel smlouvu na dodávku zboží dle níže uvedených podmínek.

Uzavřením smlouvy nebo převzetím zboží podle dodacího listu kupující vyjadřuje současně svůj souhlas s těmito VOP. Změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto VOP musí být sjednány písemně. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení smlouvy.

PředmětProdej zboží – elektromateriálu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle seznamu dodávaného zboží prodávajícím, který je součástí platného ceníku zboží. Předmět smlouvy, co do rozsahu dodávky, bude specifikován v jednotlivých případech objednávkami kupujícího potvrzenými prodávajícím.

Realizace objednávek

Kupující je povinen předložit prodávajícímu písemně zpracovanou objednávku. Objednávky jsou přijímány elektronickou poštou, faxem, běžnou poštou nebo osobně. Prodávající požaduje, aby objednávka obsahovala minimálně tyto údaje:

- úplné obchodní jméno kupujícího (u fyzické osoby jméno a příjmení, u právnické osoby název včetně právní formy);

- jméno, příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat ve smluvních vztazích

- přesnou adresu, včetně PSČ, telefonu, faxu, kontaktní e-mailové adresy, popř. datové schránky, apod.;

- IČ (DIČ pokud je registrován jako plátce DPH);

- bankovní spojení;

- identifikaci požadovaného zboží, zejména druh zboží, který jednoznačně určuje předmět objednávky podle údajů uvedených v ceníku prodávajícího, množství požadovaného zboží;

- místo převzetí zboží;

- požadovaný termín dodání zboží;

- označení osoby, která je oprávněna zboží převzít;

- čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího;

- další údaje, které považuje kupující za důležité;

Písemná forma je zachována, je-li objednávka:

- podepsána a zaslána faxem;

- datovou schránkou;

- elektronickou poštou z kontaktní e-mailové adresy sdělené druhé straně na kontaktní e-mailovou adresu sdělenou druhou stranou. Prodávající a kupující netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty z kontaktní e-mailové adresy jsou závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

Potvrzování objednávek

Přijetí objednávky potvrdí prodávající odesláním potvrzené objednávky či jiným písemným sdělením o její akceptaci, a to faxem na číslo uvedené na objednávce, datovou schránkou nebo elektronickou poštou.

Termín plnění

Není-li doba plnění v jednotlivé objednávce dohodnuta, považuje se za lhůtu plnění lhůta přiměřená s přihlédnutím k povaze zboží a místu dodání. Prodávající dodá zboží, které je na skladě ihned, v pracovní době ve dnech pondělí – pátek od 7.00 – 16.00 hodin.

Cena zboží

Cena zboží je stanovena podle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.dabok.cz platného ke dni uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivých případech jinak.

Ceny zboží v ceníku jsou uváděny FCO sklad prodávajícího v Praze nebo v Plzni, bez dopravy a DPH.

DPH bude připočtena v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

Platební podmínky

Kupující zaplatí kupní cenu ve prospěch prodávajícího následujícím způsobem:

a) platbou v hotovosti při odběru zboží

b) platební kartou při odběru zboží

c) bezhotovostním převodem na základě předfaktury prodávajícího

d) prodávající vystaví fakturu – daňový doklad nejpozději do 15 dní od uskutečněného zdanitelného plnění s tím, že součástí faktury budou oběma smluvními stranami podepsané dodací listy.

Kupující je povinen do 7 kalendářních dnů po obdržení vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami, rovněž tak, bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen fakturu buď opravit nebo zrušit a vystavit fakturu novou. Vystavení opravené či nové faktury nemění původní termín splatnosti.

Pokud kupující nezaplatí řádně a včas celou sjednanou kupní cenu, je povinen zaplatit prodávajícímu dále i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

V případě prodlení úhrady kterékoliv faktury je prodávající oprávněn pozdržet dodání dalšího zboží kupujícímu, a to až do úplného splacení všech dluhů kupujícího, kterými je vůči prodávajícímu v prodlení. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s dodáním zboží.

Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet prodávajícího.

Dodací podmínky

Zboží je dodané okamžikem jeho předání kupujícímu v provozovně prodávajícího či dopravením na místo určení označené kupujícím.

Zboží bude prodávajícím vydáno osobám, které jsou pověřeny kupujícím k odběru materiálu.

Převzetí dodávky zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listě s následujícími náležitostmi:

- čitelným jménem přebírající osoby

- podpisem přebírající osoby

- datem převzetí

Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 občanského zákoníku.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Po převzetí zboží je kupující povinen zboží neprodleně zkontrolovat a případné vady bez zbytečného odkladu písemně uplatnit u prodávajícího.

V reklamaci je kupující povinen uvést druh vady, jak se vada projevuje a požadovaný způsob odstranění vady.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným užíváním nebo neodborným zásahem, včetně neodborného odstraňování vad. Prodávající dále neodpovídá za škodu vzniklou na zboží nebo na majetku kupujícího nebo třetí osoby vzniklé neodbornou instalací zboží, jeho neodborným užíváním nebo neodborným zásahem včetně neodborného odstraňování vad kupujícím.

Obaly

Prodávající používá takové obaly, které při dodržení přiměřeného zacházení zamezí při přepravě, manipulaci a skladování poškození dodávaného zboží.

Výhrada vlastnického práva

Prodávající si ke zboží vyhrazuje vlastnické právo ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku. Kupující se tak stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

Od rámcové kupní smlouvy nebo jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky může prodávající odstoupit v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží po více než 15 kalendářních dnů ode dne splatnosti faktury.

Dále prodávající může od rámcové smlouvy nebo jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky odstoupit v případě zahájení insolvenčního řízení proti kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemné zprávy o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Závěrečné ustanovení

Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u fyzických osob a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaje se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřeného množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.

 

Tyto VOP jsou účinné od 12.5.2014 a jsou nedílnou součástí ceníku prodávajícího.

 

Novinky


úterý, 17. září 2013
Naskladněny spínače Legrand řady Niloé.   Více o tom...

úterý, 22. března 2011
Legrand - CABLOFIL KABELOVÉ DRÁTOVÉ LÁVKY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU   ZP 27/2008 PAVUS • DIN 4102-12: 1998-11 • STN:... Více o tom...

Všechny články...

Akční nabídka